واقعا قانون راز یا جذب چگونه عمل می کند؟

واقعا قانون راز یا جذب چگونه عمل می کند؟ آیا کاربرد قانون جذب نیز مثل خود قانون، اسرار آمیز است؟   بر اساس قانون جذب و راز، هر رویداد خوب یا بد، مثبت یا منفی در زندگی شما، توسط شخص خود شما جذب شده است.   (لطفا اگر در این مورد تردید دارید حتما به فایل … ادامه خواندن واقعا قانون راز یا جذب چگونه عمل می کند؟